top of page

1. De leverancier is slechts gebonden na aanvaarding van de bestelling. Elke klacht voortspruitend uit zichtbare of onzichtbare gebreken moet binnen de acht dagen na levering schriftelijk ingediend worden. De verplichting tot betaling is in geen geval geschorst door een klacht of geschil.

2. Indien geen andere betalingsvoorwaarden in de bestelbon of factuur vermeld zijn, is de betaling steeds onderworpen aan de volgende voorwaarden:

- voor bestellingen boven de 500 euro binnen de zeven dagen na factuurdatum.

- voor bestellingen waarvan de uitvoering gespreid is over meer dan een maand, zal het bedrag gefactureerd worden in schijven, gespecificeerd in de bestelbon, en eveneens betaalbaar zijn zeven dagen na factuurdatum.

3. Ingeval van niet-betaling op de vervaldag behoudt de leverancier het recht om het bedrag van de factuur met 18% te verhogen met een minimum van 50 euro. Het is niet nodig dat onze firma daarvoor een ingebrekestelling stuurt. De niet-betaling van één enkele factuur op haar vervaldag maakt het verschuldigde bedrag van al de andere, zelfs niet-vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

4. Indien de klant de vastgestelde betalingsvoorwaarden niet eerbiedigt, heeft de leverancier het recht de verkoop te ontbinden onder voorbehoud van de schadevergoeding zoals hierna voorzien. Ingeval van ontbinding van de verkoop komen de reeds betaalde bedragen aan de leverancier toe ten titel van schadevergoeding, deze vergoeding zijnde minstens gelijk aan de tegenwaarde van de tot dan toe geleverde prestaties, onder voorbehoud van alle andere rechten.

5. Ingeval van geschil of invordering langs gerechtelijke weg is uitsluitend de rechtbank van Gent bevoegd.

6. De leverancier blijft altijd de eigenaar van de software. De prijs door de klant betaald geeft deze het recht deze software te gebruiken. De geleverde software mag noch geleend, verhuurd, afgestaan, verpand, door een andere firma nagezien of door op welke manier ook erover beschikt worden zonder schriftelijke toelating van de leverancier. De leverancier zal kunnen beroep doen op de bepaling Art. 491 van het strafwetboek. Elke geleverde software welke door een technische fout of door een slechte manipulatie van de gebruiker van de hardware verloren gaat, zal aan de klant aangerekend worden na heropname van deze software op de gegevensdragers.

7. De leverancier kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor laattijdige, slechte of niet-uitvoering van de software indien deze laattijdige, slechte of niet-uitvoering het rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg is van heirkracht of van situaties die niet kunnen voorzien worden op het ogenblik van de ondertekening van de bestelbon.

8. De koopwaar, onderdelen of verkochte goederen reizen op het uitsluitend risico van de klant. Gelijk welke beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, mede door oorzaak van overmacht blijft ben laste van de klant. Onze firma staat meteen de verantwoordelijkheid af aan de vervoersonderneming.

9. Eigendomsvoorbehoud : Alle hardware-onderdelen blijven de volledige eigendom van de leverancier tot na de volledige betaling van die hardware door de klant.

Algemene verkoopsvoorwaarden

bottom of page